Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Chief Innovation Officer Award 2023

13 ก.ค. 2566

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Chief Innovation Officer (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร และร่วมส่งเสริม สนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม”