Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล ASIAN ESG Award 2021

21 มิ.ย. 2564

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลดีเด่น ในงาน ASIAN ESG Award 2021 ครั้งที่ 16 ซึ่งรางวัลประกอบด้วย

  • รางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย (Asia’s Icon on ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
  • รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นแห่งปีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Corporate Director Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่นายพงศธร ทวีสิน ในฐานะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับยกย่องให้เป็นบริษัท “ESG Influencer” ในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG อีกด้วย