Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020

12 ต.ค. 2563

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Green Leadership ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) ประเทศสิงคโปร์ จากการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า)

โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า โดยการฟื้นฟูป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศตามแนวคิดห้องเรียนธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็น จัดทำนิทรรศการกลางแจ้งสำหรับประชาชนทุกคน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าแก่เยาวชนในท้องถิ่น