Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช.

29 มี.ค. 2562

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 

โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช. มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม  รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล