Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562

16 ก.พ. 2562

ปตท.สผ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จากการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ