Menu

โครงการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

โครงการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล มีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่ 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย โดยวางแผนจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตและแปรรูปอาหารทะเลให้ครบทั้ง 17 จังหวัดในปี 2569 ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลุ่มฯ แล้วจำนวน 7 กลุ่มใน 7 จังหวัด เพื่อเพิ่มรายครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2573 จากข้อมูลฐานปี 2563

การดำเนินโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทั้งในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี เงินทุน แนวทางการบริหารจัดการ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและทำให้อาหารทะเลแปรรูปมีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าในรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาระบบการจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค สร้างวิถีการบริโภคอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยโครงการจะจัดสรรกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต

ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มชุมชนชายฝั่ง เพื่อทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook และ Shopee)

ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป ทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ เท่ากับ 3.92 : 1