Menu

สถาบันวิทยสิริเมธี

ปตท.สผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนักวิจัย อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ดำเนินการจัดตั้ง สถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย สถาบันวิทยสิริเมธีตั้งเป้าให้ทุนนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอกจำนวน 60  ทุนต่อปี ในปี 2558 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนรุ่นแรกจำนวน 56  คน  นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา ปตท.วิทยสิริเมธี ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน 

ในปี 2565 มีนิสิตนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในกลุ่ม ปตท. จำนวน 33 คน

นอกจากนี้ ปตท.สผ.   ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทอันจะสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธีดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายโครงการ  ตัวอย่างเช่น

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารที่มีมูลค่า

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลาสติกและเสื้อผ้า เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่น

โครงการวิจัยและพัฒนาสารเคมีที่ใช้ในการแยกน้ำออกจากน้ำมัน

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาสารเคมีที่ใช้ในการแยกน้ำออกจากน้ำมัน (ดีมัลซิฟายเออร์) ซึ่งสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โครงการนี้มีเป้าหมายในการนำสารเคมีไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเคลือบกราฟีนเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุ

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเคลือบผิวโลหะที่มีราคาถูกด้วยกราฟีน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในท่อและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะนำวิธีการเคลือบด้วยกราฟีนไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นสารเมทานอล

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นสารเมทานอล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีขนาดของกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัท

โครงการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่แบบลิเธียม ซัลเฟอร์

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่แบบลิเธียม ซัลเฟอร์ ซึ่งมีความจุของพลังงานที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีการใช้เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในอากาศยานไร้คนขับ(UAV)และหุ่นยนต์

ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการเพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป ทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้เท่ากับ 1.24: 1