Menu

วิสาหกิจเพื่อสังคม

วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ เพื่อให้มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนเพื่อขยายผลในชุมชน

ปตท.สผ. ร่วมกับ กลุ่ม บริษัท ปตท. จัดตั้ง บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE) ซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) ให้เป็นรูปธรรม   เพื่อเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว

โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟอเมซอน

ร้านกาแฟอเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส หรือ Café Amazon for Chance เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ผ่านการดำเนินงานภายใต้ SPSE โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมลงทุนสัดส่วนร้อยละ 50 จัดตั้งร้านกาแฟฯ สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสาขาแรก และได้เปิดดำเนินการขายในเดือนมกราคม 2563 สาขาแห่งนี้ให้บริการโดยทหารผ่านศึกปลดประจำการที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว ซึ่งได้รับการอบรมและสร้างอาชีพใหม่ในตำแหน่งบาริสต้าและพนักงานผู้ช่วยร้าน และผลกำไรทั้งหมดในส่วนของ ปตท.สผ. จะคืนสู่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลต่อไปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

ในปี 2560 ปตท.สผ. ร่วมกับมูลนิธิชัย วีระไวทยะดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School – Based Integrated Rural Development Project หรือ School-BIRD)  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท ได้แก่โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ในจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนผดุงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยมุ่งหวังให้เป็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ผ่านการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ให้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและมีโอกาสในการสร้างรายได้ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 หมวดดังนี้

  1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงเรียน
  2. การฝึกอบรมด้านธุรกิจการเกษตรและจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนในลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำโรงเรียน
  3. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
  4. การจัดตั้งกองทุนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการออมเงินและกองทุนเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับชุมชน
  5. การจัดตั้งกองทุนธุรกิจสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจ
  6. การดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน

โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุน ที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป ทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้เท่ากับ  5.35 : 1

 

โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม Sobis Pammase

ปตท.สผ. คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในประเทศที่เข้าไปดำเนินการ โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม Sobis Pammase ในจังหวัดสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซียดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โดยการสนับสนุนการทำฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มกุ้ง เป็ด ไก่ และผึ้ง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน นอกจากนี้ กำไรจากโครงการยังได้มีการจัดสรรให้แก่ชุมชนที่ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 15 แห่ง ที่ได้มีการก่อตั้งก่อนหน้านี้เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยตัวเอง