Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การหยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการบงกช จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ในอ่าวไทย

3 มกราคม 2562

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0020/2019
 
3 มกราคม 2562
 
เรื่อง      การหยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการบงกช จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ในอ่าวไทย
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
จากรายงานพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่งเกี่ยวกับสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ซึ่งเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยในขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง

เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกช อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานและกระบวนการผลิตบนแท่นโดยตรง ปตท.สผ. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระงับการผลิตก๊าซฯ จากโครงการบงกชไว้ชั่วคราว และดำเนินการส่งพนักงานที่เหลือทั้งหมดกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตาม แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ยังคงดำเนินการผลิตก๊าซฯ ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ

อนึ่ง โครงการบงกชตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย โดย ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 66.6667 ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าการหยุดผลิตชั่วคราวดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 4 - 7 วัน และส่งผลให้ปริมาณการขายเฉลี่ยในช่วงดังกล่าว ลดลงประมาณ 96,700 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                           
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน      
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2537-4868, 0-2537-5843