Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การตัดสินของศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย กรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียฟ้องร้องจากเหตุการณ์มอนทารา

19 มีนาคม 2564


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-2411/2021

19 มีนาคม 2564

เรื่อง     การตัดสินของศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย กรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียฟ้องร้องจากเหตุการณ์มอนทารา
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
จากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องบริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552 โดยศาลฯ มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า PTTEP AAA อยู่ระหว่างการพิจารณาคำพิพากษาดังกล่าวโดยละเอียดเพื่อพิจารณาใช้สิทธิอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                   
ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522