Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลงสัมปทาน Area C

3 ธันวาคม 2564


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-8401/2021


3 ธันวาคม 2564
 

เรื่อง      การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลงสัมปทาน Area C
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัท PTTEP MENA Limited (“PTTEP MENA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm In/Farm Out Agreement) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในแปลงสัมปทาน Area C  จากบริษัท Eni Sharjah B.V. (“ENI”) ทั้งนี้ การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าว และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อจะส่งผลให้มีสัดส่วนในการลงทุนดังนี้ ENI (ผู้ดำเนินการ) ร้อยละ 50  SNOC ร้อยละ 25 และ PTTEP MENA ร้อยละ 25

แปลงสัมปทาน Sharjah Area C เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทบนบก ตั้งอยู่ในทางตอนกลางของรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,184 ตารางกิโลเมตร และเป็นโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจ การเข้าซื้อสัดส่วนโครงการดังกล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การลงทุนของ ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญกับการขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                  

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0-2537-4259, 0-2537- 5522