Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การต่ออายุสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.

20 ธันวาคม 2564


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-10316/2021

20 ธันวาคม 2564

เรื่อง      การต่ออายุสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือที่ ปตท.สผ. 13061/00-13902/2013 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการต่ออายุสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.
 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2556/368 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ ปตท.สผ. ทำสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. และได้มีการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารอ้างถึง นั้น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และ ปตท. ได้ร่วมลงนามการต่ออายุสัญญาดังกล่าว โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ การดำเนินการต่ออายุสัญญาอยู่ภายใต้อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติการประชุมที่กล่าวถึงข้างต้น

เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. การทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปตท.สผ. จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของสัญญาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                          
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                           
ขอแสดงความนับถือ
                                               
สัมฤทธิ์ สำเนียง    
                         
(นายสัมฤทธิ์ สำเนียง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี


แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522