Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

4 มกราคม 2565

 
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-10762/2021
  
4 มกราคม 2565

เรื่อง    การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่
2. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
3. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2)
4. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 19/2564/509 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
  1. เลือกตั้งนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายอัชพร จารุจินดา ที่ลาออกเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการมาต่อเนื่องครบ 9 ปี เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. ทำให้นายอัชพร จารุจินดา สิ้นสุดการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
  2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
          2.1    นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม               เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
          2.2    พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล                  เป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
          2.3    นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์                    เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
          2.4    นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์               เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
          2.5    นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท                     เป็น กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          2.6    นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส                เป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ของนายธีระพงษ์ฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนายธีระพงษ์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาพร้อมนี้
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                 
มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
 
(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)
เลขานุการบริษัท
 
 
แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น   
โทร. 0-2537-4832, 0-2537-5310