Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย อนุมัติข้อตกลงในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากเหตุการณ์มอนทาราโดยกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซีย

27 กุมภาพันธ์ 2566