Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ความสำเร็จในการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61 ในรัฐสุลต่านโอมาน จาก บริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited

29 มีนาคม 2564


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-2629/2021  

29 มีนาคม 2564

เรื่อง     ความสำเร็จในการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61 ในรัฐสุลต่านโอมาน จาก บริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0992/2021 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รายงานเรื่อง การลงนามในสัญญาซื้อขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61 รัฐสุลต่านโอมาน จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านบริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 การดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                
ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน   
  
(นายพงศธร ทวีสิน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522