Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

29 มิถุนายน 2561

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5880/2018
 
29 มิถุนายน 2561
 
เรื่อง      การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ                                                                                                               
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2)
2. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2561/444 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนายพงศธร ทวีสิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มาพร้อมนี้
                                                                                         
ขอแสดงความนับถือ

นางประณต ติราศัย

(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-4000 ext. 800-7374