ผู้บริหารระดับสูง

นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2566

การศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering (Mechanical Engineering) , Manhattan College (USA
 • ปริญญาโท Science (Computer science), Brooklyn College (USA)
 • ปริญญาโท Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • สิงหาคม 2564 - ธันวาคม 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
 • กุมภาพันธ์ 2564 - กรกฎาคม 2564: รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต 
 • กุมภาพันธ์ 2564: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิต นอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
 • สิงหาคม 2562 - มกราคม 2564: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิต นอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
 • กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2560: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
 • กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2560: ผู้จัดการอาวุโส โครงการ โครงการออสเตรเลียและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคนาดาและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการบงกช
 • พฤศจิกายน 2553 - มิถุนายน 2555: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการอาทิตย์

การฝึกอบรม

 • PTTEP Digital Booster Program โดย IMD
 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์