ผู้บริหารระดับสูง

นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2567

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • กันยายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567: รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • มกราคม – สิงหาคม 2566: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคาร์บอนและเอนเนอร์ยี่โซลูชั่น
 • มกราคม – สิงหาคม 2566: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารธุรกิจ
 • มกราคม – มีนาคม 2566: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายดักจับและกักเก็บคาร์บอน
 • ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่
 • สิงหาคม 2562 – กันยายน 2564: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset
 • พฤษภาคม 2562  - กรกฎาคม 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset
 • พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย กลุ่มโครงการผลิต
 • 2559 - มิถุนายน 2560 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 2557 - 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมา
 • 2555 - 2556: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 • 2552 - 2554: ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

การฝึกอบรม

 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • Director Certification Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • PTT Group VP Leadership Development Program โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)