คณะกรรมการบริษัท

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2567

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 4 มกราคม 2567 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • มกราคม 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันยานยนต์

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. Development Studies, University of Melbourne, ออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท Master of Economics Vanderbilt University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2566 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • 2566 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2566 ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทย
 • 2564 – 2565 รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
 • 2561 – 2564 ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

สนับสนุนให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานที่สร้างความยั่งยืน มั่นคง ให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนต่อการเติบโตขององค์กรทั้งในประเทศ และระดับโลก

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การส่งเสริมการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงานของโลกที่มุ่งไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน รวมถึงการดำเนินกิจการที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส มีการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 336/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 13 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (นบส. ศธ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.พน.) รุ่นที่ 10 กระทรวงพลังงาน