คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 เม.ย. 2567

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น ๆ

 • 2566 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี นักเรียนนายเรือ หลักสูตร 5 ปี โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2564 – 2565 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/ โฆษกกองทัพเรือ
 • 2562 – 2564 โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ปตท.สผ. เป็นเสาหลักในด้านพลังงานในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควบคู่กับการรักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เสริมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ให้ ปตท.สผ. เพื่อการก้าวผ่านความท้าทายในเรื่องการแปรรูปพลังงาน และพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

สนับสนุนและผลักดัน ให้ ปตท.สผ.เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน. 16) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง