คณะกรรมการบริษัท

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 69
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.พ. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2563 – 18 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • เมษายน – มิถุนายน 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน – มิถุนายน 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน ในฐานะผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2560 – 2562 คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2561 – 2562 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2562 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2559 – 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)
 • 2554 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทางเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จะกำกับดูแลให้ ปตท.สผ.เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเซียที่มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันได้ โดยมีความคล่องตัว และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยการนำระบบ Digital Technology มาใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการต่อยอดธุรกิจ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในพื้นที่ที่บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • กำหนดโครงสร้างองค์กรและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 • สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างคนดีและคนเก่งที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 19/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers & Acquisitions (BMA) 7/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC’s: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience program (ITG15/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 11/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 36/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 7/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 113/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)