คณะกรรมการอิสระ

นายธงทิศ ฉายากุล

กรรมการอิสระ
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 เม.ย. 2567

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น ๆ

  • 2566 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • 2565 – ปัจจุบัน คณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  • 2540 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

  • ปริญญาเอก Ph.D. Remote Sensing, University College London สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาโท Sci. Remote Sensing, University College London สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี Eng. Surveying Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

  • 2565 – 2567 คณะทำงาน การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อการกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ
  • 2563 – 2564 ที่ปรึกษา โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ด้วยสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน Digital Disruption, Green Energy และลด Carbon Footprint กำกับและสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้สามารถเป็นผู้นำทางด้านพลังงานในภูมิภาค และขยายกิจการให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการของ CG และ ESG ควรจะปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร มิใช่เพียงแค่งานเอกสาร เพื่อให้การบริหารงานขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005 และ Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)