คณะกรรมการอิสระ

นายพงศธร ทวีสิน

กรรมการอิสระ
อายุ : 64
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 เม.ย. 2567

การศึกษา

 • B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2564 – 2567 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปตท.สผ. คงความเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำนานาชาติได้ โดยเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการปิโตรเลียมให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมและผลักดันให้ ปตท.สผ. พัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานต่อยอดจากธุรกิจหลัก

  ทั้งนี้ เพื่อให้ ปตท.สผ.ประสบความสำเร็จทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ มีปัจจัยหลัก ได้แก่ การเป็นองค์กรที่ LEAN มีความคล่องตัว (Agile) ยืดหยุ่น สามารถรองรับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

มุ่งเน้นให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในการเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นกำลังหลักในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

การฝึกอบรม

 • The Cullinan: The Making of the Digital Board Class 3/2024, the Digital Economy Promotion Agency (depa) and Thailand Management Association (TMA)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016), Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021) และ Board Nomination & Compensation Program (BNCP 16/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/ Board Perspective, Bain & Company, Inc.