คณะกรรมการอิสระ

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ประธานกรรมการอิสระ
อายุ : 68
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 พ.ค. 2564

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร North Texas State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2561 – 2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2555 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2549 – 2555 ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – 2554 กรรมการและกรรมการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • รักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานของกลุ่ม ปตท. และขยายเข้าไปใน ASEAN อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพม่า ลาว และกัมพูชา
 • จริงจังในเรื่อง Sustainability ทั้งนี้ การดำรงอยู่ใน DJSI ต้องเป็นไปด้วยเนื้อหาอย่างแท้จริง
 • การลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม จะต้องรอบคอบมากขึ้น ด้วยโลกตื่นตัวกับการลด Carbon อย่างจริงจัง ไม่สนับสนุน E&P ที่ไกลจากประเทศไทยมาก โดยจะเน้นใน Region นี้ และ Middle East ที่คุ้นเคย

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ปฏิบัติตามหลัก CG และ ESG อย่างจริงจัง มิใช่กระทำเพียงแค่คำพูดเท่านั้น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 59/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Chairman Program (RCP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรอบรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ ในประเทศต่างๆ