คณะกรรมการอิสระ

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการอิสระ
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2567

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 23 ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

การศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. Engineering Management, The George Washington University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2560 – 2566 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2566 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

บริหารกิจการของ ปตท.สผ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจบนหลักการ Good Corporate Governance

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

นำหลักการของความโปร่งใส ความรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าควบคู่ไปกับการบริหารผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 78/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7/2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ