รางวัลแห่งความสำเร็จ

สมาชิก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

31 ก.ค. 2562

ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากบริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก

FTSE4Good Index Series เป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้ง เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม