โครงการส่งเสริมเยาวชน

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563close | open

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต


คุณสมบัติ 

  1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, IELTS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นและแนบเอกสารได้ที่ PTTEP Careers    1.1 ประวัติส่วนตัว (CV) ในรูปแบบ MS-Words หรือ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ CV_Name -Surname_University    
    1.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ Transcript_Name Surname_University 
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม Google doc. คลิก

ขั้นตอนและช่วงเวลาการคัดเลือก

ระยะเวลารับสมัคร: 1 - 31 ตุลาคม 2562
สอบข้อเขียน: พฤศจิกายน 2562 - ธันวาคม 2562
สอบสัมภาษณ์: ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาการฝึกงาน: 1 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

  1. ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารสมัครครบถ้วนทั้ง 2 ช่องทาง คือ PTTEP Career และ Google Doc. ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  2. ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลเป็นรายบุคคล และ PTTEP Career Facebook
  3. ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิต นักศึกษาตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Internship@pttep.com