โครงการส่งเสริมเยาวชน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างการให้โอกาสทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของของเยาวชนในอนาคต บริษัทจึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และการมอบทุนการศึกษา

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561close | open

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติ 

  • นิสิต-นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาธรณีศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา บริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน รัฐศาสตร์ โลจิสติกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • สัญชาติไทยเท่านั้น

วิธีการสมัคร

  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ คลิก
  • ส่งเอกสารตามรายการที่ระบุในข้อ 1) และ 2) และส่งกลับที่อีเมล Internship@pttep.com

1) ประวัติส่วนตัว (CV) (ในรูปแบบ MS-Words หรือ PDF เท่านั้น) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า CV_Name -Surname_University 
2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) (ในรูปแบบ PDF เท่านั้น) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า Transcript_Name Surname_University 

ขั้นตอนและช่วงเวลาของโปรแกรม


หมายเหตุ

  • ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักศึกษาและพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานผ่านทางอีเมลหรือทางเว็บไซต์ ตามที่ได้ประกาศให้ทราบแล้วเท่านั้น
  • ปตท.สผ. จะรับพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์ รวมถึงเอกสารประกอบการรับสมัครที่ได้ส่งมาอย่างครบถ้วน ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และPTTEP Career Facebook

ติดต่อเรา  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Internship@pttep.com