โครงการส่งเสริมเยาวชน

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565close | open

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติ 

 1. นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC / TOEFL / IELTS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม Microsoft Form คลิก
 2. กรอกข้อมูลเบื้องต้นและแนบเอกสารได้ที่ PTTEP Careers Website
  1. ประวัติส่วนตัว (CV) ในรูปแบบ MS-Words หรือ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟส์ CV_Name -Surname_University 
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟส์ Transcript_Name Surname_University 

ขั้นตอนและช่วงเวลาการคัดเลือก

ระยะเวลาสมัคร: 15 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2564
สอบข้อเขียน: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์: มกราคม 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาการฝึกงาน: 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ

 1. ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารสมัครครบถ้วนทั้ง 2 ช่องทาง (PTTEP Career website และ Microsoft Form) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลเป็นรายบุคคล และ PTTEP Career Facebook
 3. ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิต-นักศึกษาตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Internship@pttep.com