รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Prime Minister’s Digital Award 2021

7 เม.ย. 2565

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2021 ในสาขา Digital Organization of the Year ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย รวมทั้งรองรับความท้าทายของธุรกิจในอนาคต