เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (Privacy Notice)

Menu

เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (Privacy Notice)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ( “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเว็บไซต์บริษัท และผู้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ติดต่อสอบถาม (Contact Us) ของเว็บไซต์บริษัท www.pttep.com (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) รวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ทำการประมวลผล บริษัทจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. อีเมล

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
  1. เพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเว็บไซต์บริษัท (E- Newsletter) ผ่านทางอีเมล และแจ้งข่าวบริษัทที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริษัทผ่านทางอีเมล
  2. เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิก และยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวได้ตามต้องการ
  3. เพื่อยันยืนตัวตน สำหรับกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (Contact Us)

ฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์บริษัท เช่น แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PTTEP.com E- Newsletter และแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (Contact Us Form)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. เก็บรวบรวม - บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเว็บไซต์บริษัท
  2. การใช้ - บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
  3. การเปิดเผย - บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายในอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว สำหรับหน่วยงานภายนอกนั้น บริษัทจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของ ปตท.สผ. สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เว้นแต่

  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) ที่อยู่ในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะมีการกำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท
  • การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการจัดเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์บริษัทโดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น นับจากวันที่ได้รับข้อมูล เว้นแต่ มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และจะดำเนินการลบ/ทำลายข้อมูลภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2537-4000
อีเมล: webmaster@pttep.com