ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

พนักงาน ปตท.สผ ร่วมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา

13 ธ.ค. 2560

พนักงาน ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (PSB) พร้อมด้วยเทศบาลเมืองสงขลา ผู้รับเหมา และชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา