คณะกรรมการบริษัท

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นายอัชพร จารุจินดากรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายทวารัฐ สูตะบุตรกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรกรรมการ นายพชร อนันตศิลป์กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายอธิคม เติบศิริกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล นายพงศธร ทวีสินกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่