คณะกรรมการบริษัท

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นายอัชพร จารุจินดากรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายทวารัฐ สูตะบุตรกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์กรรมการอิสระ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรกรรมการ นายพงศธร ทวีสินกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร