ธุรกิจ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ เรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อนำเราก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อมอบคุณค่าระยะยาวให้แก้ผู้ถือหุ้นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

สังคม

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเสริม “ปัญญาโดยมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้ ปตท.สผ. อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงและแข็งแรง และก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง...

อ่านต่อ

สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโนบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารจัดการสีเขียว และระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล...
อ่านต่อ

เกี่ยวกับ ปตท.สผ.

ความเป็นมา

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย
>อ่านต่อ
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2561