Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

31 มี.ค.
2563
แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์
30 มี.ค.
2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 มี.ค.
2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 มี.ค.
2563
นโยบายการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย
20 มี.ค.
2563
การเพิ่มเติมเนื้อหาในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท
11 มี.ค.
2563
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
28 ก.พ.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
19 ก.พ.
2563
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19 ก.พ.
2563
การลงทุนในโครงการแปลงสำรวจบนบก Block 12 ในรัฐสุลต่านโอมาน
18 ก.พ.
2563
งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
30 ม.ค.
2563
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30 ม.ค.
2563
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562