Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

12 ก.ค.
2562
การทบทวนแผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 – 2566)
10 ก.ค.
2562
ความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
8 ก.ค.
2562
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
27 มิ.ย.
2562
การค้นพบก๊าซธรรมชาติ นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
20 มิ.ย.
2562
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
18 มิ.ย.
2562
การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน
17 มิ.ย.
2562
การเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
10 พ.ค.
2562
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562
25 เม.ย.
2562
การทำสัญญาเช่าที่ดินวังจันทร์ วัลเลย์ ระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.
25 เม.ย.
2562
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562
1 เม.ย.
2562
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
29 มี.ค.
2562
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562