Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

5 ม.ค.
2561
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
29 ธ.ค.
2560
การปิดบริษัท PTTEP MEA Limited
20 ธ.ค.
2560
การต่อสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.
19 ธ.ค.
2560
แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2561 – 2565)
30 พ.ย.
2560
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ
21 พ.ย.
2560
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
6 พ.ย.
2560
งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2 พ.ย.
2560
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
1 พ.ย.
2560
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
30 ต.ค.
2560
การจัดตั้งบริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.
19 ต.ค.
2560
การปรับแผนการพัฒนาโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา
11 ต.ค.
2560
การนำส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560