Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

6 พ.ย.
2560
งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2 พ.ย.
2560
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
1 พ.ย.
2560
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
30 ต.ค.
2560
การจัดตั้งบริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.
19 ต.ค.
2560
การปรับแผนการพัฒนาโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา
11 ต.ค.
2560
การนำส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
15 ก.ย.
2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
25 ส.ค.
2560
การจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
4 ส.ค.
2560
งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560
2 ส.ค.
2560
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
27 ก.ค.
2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560
27 ก.ค.
2560
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560