Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

5 เม.ย.
2561
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
2 เม.ย.
2561
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
30 มี.ค.
2561
การลงทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม SK417 และ SK438 ในประเทศมาเลเซีย
7 มี.ค.
2561
การถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลอินโดนีเซียจากเหตุการณ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล
23 ก.พ.
2561
ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
16 ก.พ.
2561
งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
1 ก.พ.
2561
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
1 ก.พ.
2561
ผลการประมูลแปลงสำรวจในประเทศเม็กซิโก
31 ม.ค.
2561
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช
26 ม.ค.
2561
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 ม.ค.
2561
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
26 ม.ค.
2561
งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560