ผู้บริหารระดับสูง

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร ทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร นายฐิติ เมฆวิชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นางประณต ติราศัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท นายชัชวาล เอี่ยมศิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และปฎิบัติงานในตำแหน่ง Project Champion โครงการ Spend Smart นายวุฒิพล ท้วมภูมิงามรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนาและรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART นายวรานนท์ หล้าพระบางรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต นายกนก อินทรวิจิตรรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นายอนันท์ ชลชวลิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร นายยงยศ ครองพาณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายวินิตย์ หาญสมุทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นางณัฏ โล่ห์สุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ นายสรสรร มิลินทสูตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน นายผาสุข เอกอัครผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการหลุมเจาะ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นายนพดล พิณพิพัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นายฉลองรัฐ ยะอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นางสาวจรูญศรี วันเกิดผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี นางสุจินดา พลอยมนตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล; รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาว คณิตา ศาศวัตายุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 นายธีรพล พูนศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 นายสุขสันต์ องค์วิเศษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และรักษาการตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3 นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3 สายงานธุรกิจ 3 และกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นางนาถฤดี โฆสิตาภัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย นายนพดล ชินบุตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย และรักษาการตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทย นางชนมาศ ศาสนนันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวญาณินี วจีประทับจิตรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน นาย ดิษฐพล สุทธิโอสถรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม