ผู้บริหารระดับสูง

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร ทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร นายฐิติ เมฆวิชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นางประณต ติราศัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท นายชัชวาล เอี่ยมศิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่ นายวุฒิพล ท้วมภูมิงามรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART นายวรานนท์ หล้าพระบางรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต นายอนันท์ ชลชวลิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร นายกนก อินทรวิจิตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี นายยงยศ ครองพาณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายวินิตย์ หาญสมุทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา นางณัฏ โล่ห์สุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ นายสรสรร มิลินทสูตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน นายจิรพงศ์ ธราภพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นายผาสุข เอกอัครผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการหลุมเจาะ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นายนพดล พิณพิพัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสํารวจและพัฒนาธุรกิจ นายฉลองรัฐ ยะอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นางสาวจรูญศรี วันเกิดผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นางสุจินดา พลอยมนตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล; รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล นางสาว คณิตา ศาศวัตายุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 นายธีรพล พูนศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 นายสุขสันต์ องค์วิเศษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3 สายงานธุรกิจ 3 และกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นางนาถฤดี โฆสิตาภัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย นายนพดล ชินบุตรรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย นางชนมาศ ศาสนนันทน์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ