คณะกรรมการบริษัท

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นายอำพน กิตติอำพนรองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา นายอัชพร จารุจินดากรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายเทวินทร์ วงศ์วานิชกรรมการ นายทวารัฐ สูตะบุตรกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล นายกุลิศ สมบัติศิริกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์กรรมการอิสระ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสมพร ว่องวุฒิพรชัยกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร