เปิดรับสมัครเยาวชนระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน “เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate”

อ่านต่อ

ธุรกิจ

ปตท.สผ. ตระหนักถึงหน้าที่นการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่มั่นคงให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและการผลิต
อ่านต่อ

สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการสีเขียว เพื่อลดผลกระทบ และรอยเท้านิเวศน์ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ

สังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่งที่ ปตท.สผ. ยึดมั่น และให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนรวมกัน
อ่านต่อ

เรียนรู้... อนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล

แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง แทนการขายแม่ปูไข่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกไข่ปู นำมาเพาะฟักขยายประชากรปู...
อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ ปตท.สผ.

ที่ ปตท.สผ. เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และความสามารถเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
>อ่านต่อ
เกี่ยวกับ ปตท.สผ.