Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

16 กุมภาพันธ์ 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-1692/2018

16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง      งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
            และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0633/2018 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและข้อมูลอื่น – ไม่ได้ตรวจสอบ

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. แล้ว โดยเห็นว่างบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเพียงพอต่อนักลงทุน พร้อมด้วยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ขอนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและข้อมูลอื่น ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า ตัวเลขผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนฉบับตรวจสอบ เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้เคยรายงานไว้ในหนังสือ ปตท.สผ. เรื่อง งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ และบทวิเคราะห์สำหรับ   ผลการดำเนินงานปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ตามอ้างถึง
                  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย                      
                                                 
(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374