ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. “งดรับของขวัญ”

1 ธ.ค. 2560

ปตท.สผ. “งดรับของขวัญ”

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ปตท.สผ. ขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีจากท่านตลอดปีที่ผ่านมา

ปตท.สผ. ยึดหลัก “No Gift Policy” จึงขอความร่วมมือจากท่านงดเว้นการให้ของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาสเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กรณีที่ได้รับของขวัญและไม่สะดวกที่จะส่งกลับคืน ปตท.สผ. จะนำของขวัญไปบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมต่อไป

ปตท.สผ. ขอน้อมรับไมตรีจิตจากท่าน และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้