Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

2 พฤศจิกายน 2560


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-8846/2017


2 พฤศจิกายน 2560


เรื่อง      งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. งบการเงินฉบับก่อนสอบทานของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่างบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเพียงพอสำหรับนักลงทุน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำหรับผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,252 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) (เทียบเท่า 111,430 ล้านบาท) ลดลง 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 3,281 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 115,705 ล้านบาท) มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,839 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 96,631 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 89 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 2,750 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 96,949 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2560 จำนวน 596 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่าประมาณ 20,431 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 251 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2559 ที่ 345 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่าประมาณ 12,219 ล้านบาท) ในขณะที่มีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติจำนวน 291 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่าประมาณ 9,293 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลของการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยรายการขาดทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเงินสดในมือและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 305 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 11,138 ล้านบาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.06 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า    2.26 บาท) ลดลง 83 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 388 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 13,732 ล้านบาท) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 3.13 บาท)
 
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,134 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 37,853 ล้านบาท) มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,343 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 44,723 ล้านบาท) มีกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 218 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่าประมาณ 7,278 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่ 75 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่าประมาณ 2,603 ล้านบาท) ในขณะที่มีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติจำนวน 482 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่าประมาณ 15,960 ล้านบาท) ซึ่งโดยหลักเป็นผลของการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 8,682 ล้านบาท) หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.07 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 2.42 บาท) ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 156 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 5,446 ล้านบาท) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1.33 บาท)

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,616 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 621,204 ล้านบาท) มีหนี้สินรวม 7,387 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 246,499 ล้านบาท) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 374,705 ล้านบาท) และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 4,055 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 135,315 ล้านบาท)
                  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                    
                                                                                                   
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374