Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560

4 สิงหาคม 2560

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6380/2017

4 สิงหาคม 2560

เรื่อง      งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5847/2017 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. งบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับสอบทานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเพียงพอต่อนักลงทุน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าตัวเลขผลการดำเนินงานในงบการเงินฉบับสอบทาน สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้ เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้เคยรายงานไว้ในหนังสือ ปตท.สผ. เรื่อง งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตามอ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374