Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน

18 มิถุนายน 2562

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6188/2019

18 มิถุนายน 2562

เรื่อง      การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน (โครงการฯ) ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกสำหรับ 2 สายการผลิตแรก ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน นับเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยจะเริ่มผลิตจาก 2 สายการผลิตแรกด้วยกำลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี ซึ่งในปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีผู้ซื้อหลักจากทั้งทวีปเอเชียและยุโรป นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิก ให้เป็นผู้ดำเนินการ (First Mover) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะใช้ร่วมกัน(Shared facilities) กับโครงการแอเรีย โฟร์ อาทิ ท่าเรือขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง (Materials Offloading Facility: MOF) และท่าเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Marine Terminal) ทั้งนี้ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน มีการค้นพบปริมาณทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายใน โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ ปตท.สผ. ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ‘Execute’ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับบริษัท โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ให้กับ ปตท.สผ. ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปี 2567
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843