Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

25 สิงหาคม 2560

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6896/2017

25 สิงหาคม 2560

เรื่อง     การจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2560/429 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นเงิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 20
 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)         ร้อยละ 15
 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   ร้อยละ 15
 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    ร้อยละ 15
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)    ร้อยละ 10
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด         ร้อยละ 10

การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน และให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วย

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานการเข้าลงทุนในบริษัท โดยสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

สมพร ว่องวุฒิพรชัย                                                                          

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374