Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

30 สิงหาคม 2562


ที่ ปตท.สผ. 13143/00-8876/2019
                                                                         
30 สิงหาคม 2562
 
เรื่อง      แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                       
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 15/2562/467 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
พงศธร ทวีสิน
 
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
 
 
 
 
สายงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2537-4000 ต่อ 1435