Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61

13 ธันวาคม 2561

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-11024/2018

13 ธันวาคม 2561

เรื่อง      การได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กระทรวงพลังงานประกาศผลการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผู้ดำเนินการ ในแปลงสำรวจหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ตามลำดับ ทั้งนี้ แปลงสำรวจหมายเลข G1/61 เป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) โดยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในไตรมาสแรกของปี 2562

บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและได้มีการเตรียมแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้แล้วนั้น จะสามารถรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อเริ่มสัญญาแบ่งปันผลผลิตของทั้งแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชตามปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 800 และ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามลำดับ และจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองให้กับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                 
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-7171, 0-2537-5843