Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ

30 พฤศจิกายน 2560

 

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-9984/2017

             

30 พฤศจิกายน 2560

 

เรื่อง     การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ  

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                  

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 15/2560/433 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

                  

ขอแสดงความนับถือ

ประณต ติราศัย

(นางประณต ติราศัย)

เลขานุการบริษัท

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  

โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374