ผู้บริหารระดับสูง

นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิต นอกชายฝั่ง – ประเทศไทย กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering (Mechanical Engineering) , Manhattan College (USA
 • ปริญญาโท Science (Computer science),  Brooklyn College (USA)
 • ปริญญาโท Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 16 พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
 • กันยายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
 • กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2560: ผู้จัดการอาวุโส โครงการ โครงการออสเตรเลียและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคนาดาและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการบงกช
 • พฤศจิกายน 2553 - มิถุนายน 2555: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการอาทิตย์
 • กันยายน 2550 - ตุลาคม 2553: ผู้จัดการแท่นผลิต โครงการอาทิตย์

การฝึกอบรม

 • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2554: Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์