ผู้บริหารระดับสูง

นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิต นอกชายฝั่ง – ประเทศไทย กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering (Mechanical Engineering) , Manhattan College (USA
 • ปริญญาโท Science (Computer science),  Brooklyn College (USA)
 • ปริญญาโท Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 16 พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
 • 1 กันยายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
 • กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2560 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการ โครงการออสเตรเลียและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคนาดาและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการบงกช
 • พฤศจิกายน 2553 - มิถุนายน 2555 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการอาทิตย์
 • กันยายน 2550 - ตุลาคม 2553 : ผู้จัดการแท่นผลิต โครงการอาทิตย์

การฝึกอบรม

 • EP Lead Program, IMD Business School
 • Safety Leadership Workshop, Safety Management Consultancy
 • Senior Executive Program, SASIN
 • Risk Management and Internal Control, Pricewaterhouse Coopers

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี