ผู้บริหารระดับสูง

นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2559

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • กรกฎาคม 2559 – สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส, สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2558: ผู้จัดการทั่วไป, CPOC, ประเทศมาเลเซีย
  • เมษายน 2554 - ธันวาคม 2555: ผู้จัดการอาวุโส, โครงการร่วมทุนภายในประเทศ
  • มิถุนายน 2550 - มีนาคม 2554: ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม, โครงการ S1

การฝึกอบรม

  • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD