ผู้บริหารระดับสูง

นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2559

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 กรกฎาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • 1 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส, สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2558 : ผู้จัดการทั่วไป, CPOC, ประเทศมาเลเซีย
  • 1 เมษายน 2554 - 31 ธันวาคม 2555 : ผู้จัดการอาวุโส, โครงการร่วมทุนภายในประเทศ
  • 1 มิถุนายน 2550 - 31 มีนาคม 2554 : ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม, โครงการ S1

การฝึกอบรม

  • EP-LEAD Program โดยสถาบัน IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี