ผู้บริหารระดับสูง

นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset
อายุ : 49
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • พฤษภาคม 2562  - กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset
 • พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย กลุ่มโครงการผลิต
 • 2559 - มิถุนายน 2560 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 2557 - 2559 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมา
 • 2555 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 • 2552 - 2554 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

การฝึกอบรม

 • EP-LEAD Program, IMD Business School
 • Director Certification Program (DCP-124/2011), Thai Institute of Directors (IOD)
 • PTT Group VP Development Program

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี