ผู้บริหารระดับสูง

นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • พฤษภาคม 2562  - กรกฎาคม 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset
 • พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย กลุ่มโครงการผลิต
 • 2559 - มิถุนายน 2560 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 2557 - 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมา
 • 2555 - 2556: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 • 2552 - 2554: ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

การฝึกอบรม

 • 2557 EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2554 Director Certification Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2554 PTT Group VP Leadership Development Program โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)