คณะกรรมการบริษัท

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 64
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.พ. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 8 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 26 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 16 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2559 – ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)
 • 2554 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนมาก จะกำกับดูแลให้ ปตท.สผ.เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเซียที่มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันได้ โดยมีความคล่องตัว และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ด้วยการนำระบบ Digital Technology มาใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการต่อยอดธุรกิจ เช่น ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในที่ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • กำหนดโครงสร้างองค์กรและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจน มี Check and Balance โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 • สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างคนเก่งและคนดีที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 11/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 36/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) 7/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 113/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00025

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี